Sökning: "text analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 4040 uppsatser innehållade orden text analysis.

 1. 1. I allmänhetens intresse : en Weberiansk analys av objektivitetsidealet inom public service

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Lilian Muhsin; Jon Jeppsson; [2022]
  Nyckelord :public service; objectivity; factuality; impartiality; rationalization; discourse; rational-legal authority; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideal of objectivity in Swedish Public Service journalism. It does this through a Weberian perspective in which his theory of rationalization and ideal type for rational-legal authority serve as lenses through which the material is analyzed. LÄS MER

 2. 2. Att läsa ord och bild : Läsförståelse genom ord, bild och mentalisering – en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Fällman; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; expanded text concept; intermediality; theory of mind; textbook; Läsförståelse; vidgat textbegrepp; intermedialitet; mentalisering; läsebok;

  Sammanfattning : I skolans läseböcker används ofta bilder som stöd för läsningen. Men om bilder kräver att läsaren förstår bildkaraktärers sinnestillstånd riskerar de att hindra läsförståelsen hos elever med outvecklad mentaliseringsförmåga, vilka kan finnas bland exempelvis barn med autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 3. 3. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Bemästra ett klaverutdrag: Konsten att vara operarepetitör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Albert Pham; [2022]
  Nyckelord :Opera; Repetitör; Klaverutdrag; Partitur; Libretto; Teknik; Instudering; Répétiteurs; Full score; Technique; Learning process; Performing Arts;

  Sammanfattning : Operahus runt om i Sverige är i brist på kompetenta repetitörer. Utförandet av ett klaverutdrag kräver utökad kunskap än bara tekniska färdigheter. Därför undersöker jag i denna uppsats inlärningsprocessen till en djupare förståelse till pianoreduktionen av en opera. LÄS MER

 5. 5. Tsunamikatastrofen - En svensk katastrof? : En kvalitativ textanalys av svensk medias rapportering av tsunamikatastrofens offer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ludwig Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Tsunamikatastrofen; Offernarrativ; Kvalitativ Textanalys; Samtidshistoria; Svenska Nyheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how Swedish media portrayed victims of the tsunami disaster and the tropes and themes that was presented in interviews with victims. Two major Swedish newspapers were used in the study. LÄS MER