Representationer av kemisk bindning i läroböcker : En komparativ innehållsanalys av läroböcker inom gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Kemisk bindning är ett av de mest centrala begreppen inom kemin. Allt inom kemi handlar om interaktioner och transformationer mellan olika atomära, molekylära och joniska strukturer som resulterar i fysiokemiska förändringar. Detta inkluderar skapandet av olika kemiska föreningar, vilkas egenskaper beror på föreningarnas intra och intermolekylära bindningar. Trots dess oundvikliga betydelse för förståelsen av kemin kan den pedagogiska bristen i att förklara och representera kemisk bindning i läroböcker orsaka problem för elevernas förmåga att lära sig om området, att missuppfattningar skapas, vilket kan leda till ett framtida bristande intresse för kemiämnet. Sådana missuppfattningar inkluderar bildandet av egna och vilseledande tolkningar av och sätt att ”förstå” kemisk bindning. Dessa misskonceptuella uppfattningar hindrar elever från att utveckla djupare kunskaper i kemi och hindrar dem från att intuitivt och begripligt förstå kemi ämnet. De huvudsakliga missuppfattningarna är kopplade till antingen regelbaserade förklaringsmodeller eller att likna kemin med mänskliga känslor och strävanden, istället för att använda den verkliga och grundläggande, fysikaliska förklaringen som grundar sig i de elektrostatiska interaktioner som uppstår mellan områden med elektronunderskott och elektronöverskott, såväl som energiminimering hos system. Syftet med studien var att undersöka och analysera huruvida läromedel som används i undervisningen inom Kemi 2 - kursen i gymnasieskolan innehåller förklaringar till kemisk bindning som tidigare forskning visar på kan leda till missuppfattningar och feltolkningar hos elever. Resultatet var att trots den över tio-årigt långa perioden mellan de läroböcker som analyserades, förblir innehållet, förklaringsmodellerna och förhållningssätten till hur kemisk bindning fungerar och hur den representeras, oföränderligt inom flertal aspekter. Ofta är förklaringarna vagt skrivna och formulerade på ett sätt som är främmande för eleverna och därför svårt att förstå. Dessa kopplar till bildandet av elevernas missuppfattningar om kemisk bindning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)