Sökning: "teknikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet teknikundervisning.

 1. 1. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER

 2. 2. Lärarnas upplevelse av teknikämnet : En undersökning av teknikundervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linda Boberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To teach technologyeducation has a fair amount of struggles, where different factors influence the quality of the education. To conduct a qualitative education means that the teacher has the ability to combine the pedagogy and didactics. LÄS MER

 3. 3. Teknik i förskolan - Ett teknikdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :mathias martinsson; [2018]
  Nyckelord :Teknik; Förskola; Didaktik;

  Sammanfattning : Teknik fick mer plats i den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2010, men en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2017 visar att läroplansmålen som berör teknik inte uppfylls och att det finns brister i hur förskolorna jobbar med teknik. Mitt syfte med denna studie är att undersöka teknikundervisningen på en förskola för att se vad för teknikinnehåll som existerar på förskolan, hur teknikundervisningen sker och vilka syften det finns att arbeta med teknik på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Motiverande Teknik : En litteratur- och enkätstudie av teknikundervisning ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Granat; [2018]
  Nyckelord :Behörighet; motivation; teknik; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förväntningar om progression i teknik : En kvalitativ studie om lärares tolkning av teknikämnets progression i låg- och mellanstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofie Rosendahl; Elin Wedebrand; [2018]
  Nyckelord :teknik; progression; teknikdidaktik; teknikundervisning; lärares förväntningar; lärarestolkning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom intervjuer undersöka lärarnas förväntningar på elevernas kunskapsprogression i teknikämnet, utifrån deras tolkningar av det centrala innehållet om egna konstruktioner i kursplanen för teknik och hur denna synliggörs i den beskrivna undervisningen. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer av verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. LÄS MER