Sökning: "Maria Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden Maria Nilsson.

 1. 1. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 2. 2. Allt hänger ju ihop : Lärares förståelse om lärmiljöns betydelse för utveckling av elevers kommunikativa och sociala delaktighet i grundsärskolan, inriktning ämnesområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Nilsson Sandberg; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; Compulsory school for children with severe learning disabilities; accessible learning environment; participation; communicative relationship-oriented perspective; the model of accessibility; utvecklingsstörning; grundsärskolan; tillgänglig lärmiljö; delaktighet; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; tillgänglighetsmodellen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Slopandet av revisionsplikt för små aktiebolag : En studie som undersöker om redovisningskvaliteten har försämrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Nilsson; Maria Sabel; [2019]
  Nyckelord :mandatory audit; abolishment of mandatory audit; accounting quality; small companies; unexpected accruals; modified Jones-model; revisionsplikt; revisionspliktens avskaffande; redovisningskvalitet; små aktiebolag; oväntade periodiseringar; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Redovisningskvalitet på små aktiebolag har påvisats minska sedan revisionskravet slopades. Det förekommer en diskussion om huruvida revisionskravet behöver återinföras eller om gränsvärdena för revisionsplikten ska utökas. LÄS MER

 4. 4. Med de demokratiska glasögonen på : Hur fungerar fostran till goda och aktiva medborgare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Listerman Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur undervisningen, i ämnet samhällskunskap iårskurs 4-6, styrs och formas av styrdokumenten samt hur lärarna kan bidra till att utvecklaeleverna till framtida demokratiska samhällsmedborgare. Studien består av tre olika metoder. LÄS MER

 5. 5. Nio specialpedagogers uppdrag i förskolan och grundskolans tidigare år i jämförelse med examensordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annimor Nilsson; Maria Stralström; [2019]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; examensordning; förskola; skola; specialpedagoger; uppdrag;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie har varit att ta reda på vilka arbetsuppgifter fyra specialpedagoger verksamma i förskolan och fem specialpedagoger verksamma i skolan anser att de arbetar med. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Svaren har analyserats mot vad examensordningen föreskriver som arbetsuppgifter för denna yrkeskategori. LÄS MER