Sökning: "Maria Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden Maria Nilsson.

 1. 1. Lärares ledarskap En fenomenografisk analys av lärares uppfattning om ledarskap i klassrummet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Nilsson; [2020-05-07]
  Nyckelord :lärares ledarskap; fenomenografi; uppfattningar; kategorier;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att finna de uppfattningar lärare uttrycker om begreppetledarskap. Begreppet syftar till lärares ledarskap i klassrummet. Jag valde att använda mig av fenomenografin där kategorier utgör de analys­ verktyg jag använt mig av. Ansatsen är deduktiv. LÄS MER

 2. 2. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphonens inverkan på dagliga aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Nilsson; Josefin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :dagliga aktiviteter; vardagsteknik; smartphones; yrkesverksamma kvinnor; daily activities; everyday technology; smartphones; working women;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphones inverkan i dagliga aktiviteter. Metod: Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där 15 kvinnor i yrkesverksam ålder intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och mäns behov av de olika sociala stöden : En undersökning gjord på folkhögskolor i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Nilsson; Maria Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen är till för att få en djupare bild av upplevelsen utav de olika sociala stöden. De sociala stöd som undersökts är det emotionella som visas bland annat genom omtanke från kollegor. LÄS MER

 5. 5. Lärares förhållningssätt till formativ bedömning i matematik : Hur lärare beskriver att de använder formativ bedömning under matematiklektioner i årskurserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Hildingsson; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; nyckelstrategier; feedback; självbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur lärare beskriver att de använder olika strategier för formativ bedömning. Vi har sammanställt och analyserat data från en enkät och kategoriserat in material under fem olika rubriker utifrån fem nyckelstrategier för formativ bedömning. LÄS MER