Stress och Känsla av Sammanhang : En kvantitativ enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Fannie Smith; Senait Sewit; [2024]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt Syfte: Undersöka hur stress, kön och ålder påverkar studenters känsla av sammanhang vid åtta svenska högskolor/universitet. Målet är att fördjupa förståelsen kring interaktionen mellan dessa variabler samt få en tydligare uppfattning om hur stress påverkar studenters känsla av sammanhang. Metod: Studien använde en kvantitativ metod och genomfördes med hjälp av en enkät där 90 studenter från åtta svenska universitet deltog. Deskriptiv statistik och antagningsprövningar bekräftade datans reliabilitet. Normalitetsprövningar och kollinearitetsstatistik säkerställde lämplighet för regressionsanalys. Resultat: Regressionsanalys visade en signifikant negativ koppling mellan stress och känsla av sammanhang (p < 0,001, R² = 0,69), där högre stressnivåer korrelerade med svagare känsla av sammanhang. Ålder och kön visade sig inte ha några signifikanta samband med känsla av sammanhang i denna studie. Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet visade inga betydande könsskillnader. Slutsats: Framtida forskning bör integrera både kvantitativa och kvalitativa metoder för en djupare förståelse av studenters stress och känsla av sammanhang. Resultaten betonar behovet av att hantera stressfaktorer för att förbättra studenters övergripande känsla av sammanhang och främja en positiv studentupplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)