Leonhards tidsbegrepp och svensk doktrin  : en jämförelse av modell och teori

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Författare: Martin Nordanskog; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna avhandling är ett examinationsarbete vid yrkesofficersprogrammet och har sin bakgrund i författarens intresse för Robert R. Leonhards teoribildning om tid som presenteras i boken Fighting by Minutes: Time and the art of war. Författarens avsikt är att undersöka hur denna teoribildning relaterar till svensk doktrin. Avhandlingen syftar till att skapa djupare förståelse för doktrinen genom att ställa den mot en annan teoribildning och skapa underlag för förändring eller bekräfta det som doktrinen säger. Dessutom syftar den till att introducera Leonhards teorier för den obekante. Detta görs genom att besvara frågeställningen ”Vilka likheter och skillnader finns mellan Robert R Leonhards teorier om tidsaspekter och teorierna i den doktrin som ligger till grund för verksamhet inom den svenska armén?” I och med detta avgränsas arbetet till markarenan och till teorier. Författaren har dessutom valt att endast jämföra teorierna ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Uppsatsen riktar sig till läsare med militärteoretisk grundutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)