”Jag gjorde det inte för att jag tyckte det var roligt utan jag gjorde det bara för att jag quote on quote var tvingad” : En intervjustudie kring klassbakgrund och motivation i relation till universitetsstudier

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats utforskar studenters perspektiv gällande deras beslutsprocesser, ambitioner och utbildningsupplevelser i förhållande till deras klassbakgrund och motivation. Studiens syfte är att utöka förståelsen för universitetsstudenters erfarenheter och tankesätt i samband med deras beslut att delta i högre utbildning, samt i valet av specifika studieområden och deras mål med sin akademiska utbildning. Genom att tillämpa klassteorier från Bourdieu och motivationsteorier från Deci och Ryan, tillsammans med tidigare forskning, belyser denna studie dessa erfarenheter. Den tidigare forskningen är till största del av kvantitativ karaktär, därav har denna studie ämnat belysa den kvalitativa kunskapsluckan som tar avstamp i djupintervjuer med fokus på studenters upplevelser inom ämnet. Studiens resultat visar att ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital är avgörande för hur studenter upplever sin utbildning och förbereder sig för framtiden. Det visar sig att studenter med mindre kapital tenderar att välja utbildningar som leder till ekonomisk trygghet medan studenter från högre klassbakgrunder tenderar att göra mer fria studieval. Vidare visar studien att autonom motivation, drivet av personliga intressen, leder till en mer engagerande och tillfredsställande studieupplevelse. Studenter med kontrollerad motivation, påverkad av externa faktorer såsom familjeförväntningar, upplever däremot högre stressnivåer. Detta understryker vikten av att förstå och balansera olika motivationskällor för en optimal utbildningsupplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)