Tryggare kan ingen vara - Trygghetens betydelse i relationen patient-sjuksköterska inom psykiatrisk vård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elena Yaruta; [2012-02-01]

Nyckelord: Relation; trygghet; omvårdnad; psykiatri;

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av att sjuksköterskan kan skapa en god relation och inge trygghet till en patient som vårdas inom psykiatrisk vård. Vad det är som skapar denna trygghet i relationen mellan patient och vårdgivare? Litteraturstudien behandlar tio vetenskapliga artiklar, vars data analyserats enligt Fribergs principer för kvalitativa studier. Under resultatanalysen framträdde fyra teman kring att etablera trygghet; vad som främjar respektive hämmar trygghetskänslan ur patientens och sjuksköterskans perspektiv. Båda parter påverkar relationens kvalitet och klimat, och sjuksköterskan har i sin professionella yrkesroll större möjlighet och ansvar att upprätta och vidmakthålla en god relation än vad som kan åläggas en patient. Det har framkommit att framträdande faktorer som påverkar relationsklimatet är respekt, medmänsklighet och ärlighet, så sjuksköterskan bör vinnlägga sig om att förmedla sådana känslor i relationen, men också att vara snäll, visa att patienten är sedd som individ och förmedla en tilltro till dennes berättelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)