Förutsättningar för förvaltningsbesluts verkställbarhet. Särskilt om betydelsen av att beslut vinner laga kraft.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka gällande rätt avseende förutsättningarna för förvaltningsbesluts verkställbarhet och att fokusera på betydelsen av att beslut vinner laga kraft. Uppsatsen berör även utvecklingen på området och de lege ferenda. Innebörden av att ett förvaltningsbeslut blir verkställbart är inte enbart att beslutet kan eller ska verkställas med hjälp av en myndighet. I begreppet inbegrips även att ett beslut träder i kraft på annat sätt, till exempel genom att en enskild ska rätta sig efter ett förbud eller kan utnyttja ett givet tillstånd. Någon bestämmelse om vilka förutsättningarna är för att ett beslut ska vara verkställbart finns inte i varken förvaltningslagen (1986:223) eller förvaltningsprocesslagen (1971:291). Förutsättningar föreskrivs dock ofta i specialförfattningar som till exempel kan stadga att högre myndighet ska fastställa beslutet eller att den enskilde ska lämna sitt samtycke till verkställigheten. Många specialförfattningar innehåller även bestämmelser om vilken betydelse beslutets lagakraftvinnande har för verkställbarheten. På flera områden saknas dock bestämmelser av detta slag och lagstiftarens tystnad leder till frågan om när beslut egentligen kan verkställas. Två motstående intressen finns. Det första är förvaltningens effektivitet som ofta kräver snabb verkställighet eftersom det inom förvaltningen fattas beslut som syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Mot detta intresse står rättssäkerheten och besvärsinstitutets funktion som medför att överprövningen inte får bli illusorisk genom att beslutet redan verkställts när besvärsinstansen ska pröva beslutet. Vid tre tillfällen har förslag lämnats till en allmän bestämmelse om besluts verkställbarhet. Det första var under den långa lagstiftningsprocess som slutligen ledde fram till den så kallade förvaltningsrättsreformen 1971. Inför stiftandet av FL lyftes frågan igen. Under 2010 lämnades återigen förslag till en reglering i ett betänkande med förslag till ny förvaltningslag. Samtliga förslag har stött på kritik vid remissförfarandet och det är ännu oklart om det senaste förslaget kommer genomföras eller ej. Lagstiftningsinitiativen visar att det är problematiskt att stifta en allmän bestämmelse om besluts verkställbarhet. Uppsatsen visar att den praxis som finns inte har gett några klara principer för hur frågan ska avgöras. Huvudregeln synes vara att ett beslut ska ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas då HFD uttalat detta i till exempel HFD 2012 ref. 27. Vissa beslut är dock omedelbart verkställbara på grund av dess karaktär. Dessa är bland annat icke överklagbara beslut, interimistiska beslut och beslut som riskerar att aldrig vinna laga kraft. Genom RÅ 2005 ref. 17 verkar utrymme finnas för att andra beslut är omedelbart verkställbara på grund av att de annars inte skulle kunna fylla sin funktion. Inte heller doktrinen, som till stor del består av en uppsats av Strömberg från 1961, är belysande. Framställningen visar således att rättsläget är i behov av ett förtydligande och att detta lämpligen borde ske i form av kompletteringar i specialförfattning. Detta alternativ är det som bäst tillgodoser intresset av både effektivitet och rättssäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)