Utveckling av dokumentdatabas

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett examensarbete inom Programmet för Användarinriktad Systemutveckling vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Resultatet är en databasapplikation som är utvecklad specifikt för C.N.S. Systems AB i Linköping. I uppgiften ingår analys, utformning, realisering, implementering, dokumentation samt i viss mån även förvaltning och drift. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med företaget som har tillhandhållit arbetsplatser och datorutrustning. Applikationen är ett dokumentregistreringssystem där information om företagets interna och externa dokument lagras. Tidigare har motsvarande uppgifter lagrats i Excel. Den färdiga databasapplikationen har främst gjort det lättare att registrera och söka ett dokument vilket också var ett av de uppsatta målen. Själva databasen är utvecklad i Access och gränssnittet i Visual Basic. Kopplingen mellan dessa är skapad med ActiveX Data Objects 2.0 (ADO). Rapporten ger inledningsvis en närmare presentation av utgångsläge och förutsättningar. Därefter beskrivs teorin bakom det arbetssätt som använts. I resultatdelen presenteras applikationen översiktligt, valda delar lite mer ingående. Och slutligen, i diskussionsavsnittet, görs en subjektiv bedömning av resultatet och utvecklingsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)