Barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk verksamhet ur ett barn- och föräldraperspektiv : Vid nydiagnostiserad cancer hos barn 1-5 år

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnadHögskolan i Jönköping/HHJ. CHILD; Högskolan i Jönköping/HHJ. CHILDHögskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund.I Sverige insjuknar årligen drygt 300 barn i cancer. Det saknas empiriska studier som beskriver de små barnens upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande vid insjuknandet av cancer. Föräldrar till små barn med cancer har en avgörande roll i barnets liv och det är därför viktigt att belysa även deras upplevelser för att utveckla den barnonkologiska verksamheten samt öka familjens välbefinnande vid insjuknandet.

Syfte.Syftet med studien var att beskriva barn och föräldrars upplevelse av barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk verksamhet.

Metod.Studiens design var kvalitativ där data inhämtades 3-9 veckor efter diagnostillfället. Deltagarna som inkluderades var barn i åldern 1-5 år. Totalt deltog 13 barn samt 23 föräldrar i studien. Intervjuerna analyserades genom en deduktiv innehållsanalys utifrån Swansons caringteori.

Resultat.I resultatet framkom vikten av att barnsjuksköterskan visade tilltro till barnet och föräldrarnas förmågor vid insjuknandet. Föräldrarna önskade att barnsjuksköterskan bibehöll en hoppfull attityd i bemötandet. Föräldrarna ville inge trygghet och inte hålla fast sitt sjuka barn vid svåra omvårdnadshandlingar. När familjerna upplevde barnsjuksköterskans närvaro och fokus på individen ökade välbefinnandet hos barnet och föräldrarna.

Konklusion. Barnsjuksköterskans bemötande kan både främja eller hindra hälsa och välbefinnande. Barnsjuksköterskor måste visa tilltro till barnet och föräldrars förmåga genom att tillämpa barnets perspektiv samt ett barnperspektiv. Inom den barnonkologiska verksamheten krävs det vidareutbildade barnsjuksköterskor för att säkerställa god omvårdnad då ett litet barn insjuknat i cancer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)