Svenska kommuners konkreta arbete kring öppen data : En studie med fokus på resurser, hantering av hinder, aktiviteter, spridning och effekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Gustaf Söderqvist; Alexander Eriksson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats är en kvalitativ undersökning av tre svenska kommuners arbete med öppen data. Öppen data är ett begrepp vilket syftar på data som blivit digitalt tillgängligt för vem som helst att använda. Undersökningen är gjord enligt Växjö kommuns önskan om att ta reda på hur kommuner i Sverige rent konkret arbetat med detta område. Undersökning riktar sig även till alla som har ett intresse kring ämnet, då området är högst aktuellt i dagens samhälle då allt fler kommuner i Sverige börjar tillgängliggöra öppen data. Förespråkarna för ämnet ser en rad positiva effekter så som ökad insyn i organisationer och mervärde till medborgarna i form av nya tjänster och nya innovativa lösningar. Den tidigare forskningen kring öppen data har främst fokuserat dess effekter och då nästan helt uteslutande på vilka positiva effekter som kan uppstå. Forskningen går även rent allmänt in på en rad rekommendationer kring tillgängliggörandet av öppen data. Dock saknas det forskning kring hur svenska kommuner rent konkret har gått till väga för att tillgängliggöra information för allmänheten. Metodvalet är kvalitativa intervjuer genom telefon, följt av en kvalitativ analysmetod genom följande steg: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Som hjälp vid analys skapades interventionsteorier för varje intervjuad kommun. En interventionsteori är en grafisk illustration av en arbetsprocess, vilket användes för att på ett enhetligt, strukturerat och grafiskt sätt visualisera kommunernas arbete med öppen data. Vid analys och sammanfattning av kommunernas arbete framkom det att områdena resurser, hantering av hinder, aktiviteter, spridning och effekter var centrala moment i deras arbete. Resultatet presenteras genom en beskrivning av varje kommuns arbete med öppen data, samt en grafisk illustration i form av interventionsteorier. Efter presentationen av resultatet jämförs resultatet mot tidigare forskning kring området, avslutningsvis förs en resultat- och metoddiskussion. Slutsatsen blev att man bör starta upp ett öppen data-projekt i liten skala, samt att tidigt börja arbeta praktisk. Inga negativa effekter kommer upplevas, men projektet kommer behöva arbeta hårt för att öka dess spridning och användning. Öppen data kommer även generera i olika positiva effekter som exempelvis ökad insyn. Avslutningsvis presenteras en rad förslag till fortsatt forskning kring området

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)