Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission: En jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission – en jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH89 – Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen; Informationsasymmetri; Marknadsreaktion; Nyemission; Företrädesemission; Riktad emission; Onormal avkastning; Tillkännagivandedatum Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i den kortsiktiga aktiemarknadsreaktionen när ett bolag tillkännager ett beslut om en företrädesemission respektive en riktad emission. Metod: Studien utgår från en eventstudie för att studera den onormala avkastning som uppstår vid tillkännagivandet av en nyemission. Den onormala avkastningen för en företrädesemission jämförs med den onormala avkastningen för en riktad emission. Studien avser att undersöka om aktiekursen reagerar på olika sätt beroende på vilken emissionstyp som företas. Teoretiskt ramverk: De grundläggande teorierna inom ramen för denna studie innefattar den effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och signalteorin. Empiri: Empirin omfattar 614 företrädesemissioner och 312 riktade emissioner företagna av svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 2009-01-01 till och med 2019-12-31. Aktiekursdata har hämtat från Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North Premier, Nordic Growth Market och Spotlight Stock Market. Resultat och slutsats: Det resultat som framkommer i studien visar att ett tillkännagivande av en nyemission i form av en företrädesemission medför en negativ kursutveckling under den undersökta perioden. Riktade emissioner däremot visar positiv kursutveckling under den undersökta perioden. Detta synes grunda sig i informationsasymmetrier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)