MED KULTUREN SOM BAKGRUND En teoriprövande studie om kultur kan förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Alexander Milanovski; [2021-06-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tidigare forskning från BRÅ visar att personer med utländsk bakgrund har ett lägre förtroende för polisen än svensk-svenskar. I den här uppsatsen har det kulturella perspektivet prövats för att förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten. Teorin lyfter personernas kultur som förklaringsfaktor och menar att socialt förtroende överförs genom socialisering och är bestående över tid. Socialt förtroende skiljer sig från förtroende för polisen som klassas som politiskt förtroende. Däremot finns det indikationer på en länk mellan dessa former av förtroende. Därav antas teorin kunna förklara skillnaden i förtroende för polisen. Det teoretiska perspektivet har inte testats på förtroendet för polisen i förorten. En begränsad statistisk prövning genomfördes med hjälp av med data från Joint EVS/WVS 2017–2020 och ett unikt material insamlat i två förorter, Hjällbo och Bergsjön. Material innehåller data om respondenternas nivå av förtroende för polisen samt deras självidentifierade etniska grupp vilket antas vara en bra indikator för personers kulturella bagage. Uppsatsens design lånas från Dinesen & Sønderskov (2017) där två frågor besvaras: ”Visar resultatet en skillnad i förtroende för polisen mellan de etniska grupperna i förorten?” samt ”Återspeglar skillnader i förtroendet för polisen i de etniska gruppernas ursprungsländer?”. De huvudsakliga resultaten från studien visar på en skillnad i förtroende för polisen mellan svensk-svenskar och de med en annan etnisk bakgrund i förorten men att förtroendet inte återspeglar skillnader i förtroende för polisen i ursprungsländerna och kan därför inte förklaras av det kulturella perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)