I am your voice : en utforskande studie av Donald Trumps talarstil

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om vilken typ av talarstil Donald Trump har när han talar offentligt. För att studera detta har till denna uppsats en transkribering till ett specifikt tal använts. Talet som i uppsatsen behandlas är ett kampanj-rally för republikanerna i Evansville i Indiana augusti 2018. Detta är ett av de största rallyn som någonsin hållits inom amerikansk politik. Avsikten med denna uppsats är att utröna om Donald Trump har en unik talarstil eller om det i själva verket kan liknas vid någon redan befintlig stil. Utöver detta ämnas även en kritisk politisk eftertanke om hur vi som publik och som mottagare kan förstå och förklara det vi hör och ser uppväckas. Genom arbetet har teorier om talarstil, övertalning och populism vävts ihop med närläsning och en stilanpassad version av genreanalysen använts för att besvara frågeställningen. I analysen finns flera olika citat ifrån både Trump och Demosthenes inflikade för att exemplifiera och understryka vissa tydliga likheter och olikheter dem emellan. Resultatet av denna analys visar på att Trump har en populistisk stil som på flera vis liknar den av Demosthenes och att en väldigt stor mängd av det han säger och gör med hög sannolikhet är mer uttänkt än vad man först kan tro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)