Korruptionens påverkan på ekonomisk tillväxt : En tvärsnittsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Azra Rahmanovic; [2015]

Nyckelord: nationalekonomi; bnp; korruption;

Sammanfattning:

Det är en stor variation mellan länders ekonomiska tillväxt idag och de bakomliggande orsakerna till dessa stora variationer är att länderna har olika nivåer av produktivitet och effektivitet. Olikheter i produktivitet och effektivitet kan förklaras med både positiva och negativa faktorer. Investeringar, bra institutioner, ökade utbildningsnivåer är några av dem som anses som positiva och tros ha en positiv inverkan på ett lands ekonomiska tillväxt medan korruption anses som negativ och tros skada den.

Syftet med denna studie är att undersöka hur korruption påverkar ekonomisk tillväxt.

Den empiriska metod som används i denna tvärsnittsstudie är en multipel regressionsanalys med en dummyvariabel. Data för studien innehöll 93 olika länder där 28 länder tillhörde OECD medan resten var länder utanför OECD. Resultatet var att i den enkelt linjära regressionsmodellen så fann författaren att korruption hade en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt, men då fler kontrollvariabler inkluderades blev påverkan negativ och upphörde att vara signifikant tills att dummyvariabeln OECD inkluderades. Då fann författaren att korruption hade en signifikant negativ påverkan på ekonomisk tillväxt med 0.02 per CPI. Den empiriska undersökningen fortsatte sedan genom att dela upp länderna efter OECD tillhörighet. Resultatet blev att korruption då hade en större negativ påverkan på ekonomisk tillväxt, 0.04 för Icke OECD och 0.05 för OECD. Resultatet av denna studie var att författaren kunde finna stöd för att korruptionen påverkade den ekonomiska tillväxten negativt mellan åren 2009 till 2013.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)