Crossfitkvinnan : En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Cecilia Forss; [2018]

Nyckelord: Crossfit;

Sammanfattning: Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. Crossfit är en ny sport som engagerar sig i jämställdhetsdebatten genom att ta ställning, som de själva utrycker sig ”dekonstruera myten om det svagare könet”. Sporten har en jämn könsfördelning, något som särskiljer sig från flera andra sporter. Syfte: Genom ett makt- och genusperspektiv syftar undersökningen i att få djupare förståelse för hur Crossfitkvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp. Metod: Undersökningen utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Empirin samlades in genom 11 intervjuer med kvinnor som hade Crossfit som livsstil. Genom en hermeneutisk ansats kunde undersökningen gå från att vara induktiv till att bli mer abduktiv genom strukturerad kodning. Resultat: Crossfit fungerar som ett verktyg för ökad kunskap och insikt för kvinnorna. De ser sig själva som kapabla och deras kroppsideal här ändrats. Att vara muskulös och stark har gett dem nya fördelar både inre genom att känna sig trygga och yttre från män som gett dem respekt. Kvinnorna går emot normer och en legalisering av det sker genom en stark kultur och gemenskapen med andra inom sporten. Slutsats: Crossfit erbjuder en miljö som får kvinnor att känna sig likvärdiga. Träningen gör att de får bättre självkänsla och känner sig kapabla både i sin träning och utanför boxen. Crossfit normaliserar nya ideal vilket vidare forskning skulle kunna titta mer på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)