Iberia

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Ludvig Gunne Lindström; [2022]

Nyckelord: piano; Albéniz; Spanien; Iberia; Andalusien; flamenco;

Sammanfattning: Detta arbete är ett försök att utröna hur andalusiska folkmusikaliska stildrag tar sin form i Isaac Albéniz pianosvit Iberia, och hur insikter om detta kan nyttjas i samband med interpretationen av samma verk. Som bakgrund ges en beskrivning av den andalusiska folkmusikens historia och dess kännetecknande element, med avgränsning till flamencon. Detta föregås av en kort beskrivning av regionens kulturella och politiska historia, i syfte ett förklara dessa musikaliska elements förekomst. En kort biografi över tonsättaren presenteras även, för att ge en bild av dennes relation till Andalusien och filosofi gällande komponerande och notation, särskilt gällande pianosviten Iberia. Undersökning avgränsas till den andra satsen i Iberias första bok, El Puerto, och genomförs genom en analys av styckets melodiska, harmoniska och rytmiska aspekter. Dessa aspekter sätts i relation till flamencons kännetecken, vilket i sin tur påverkar de interpretationsmässiga val som görs vid instuderingen av stycket. En givande synpunkt är indelningen i toque-avsnitt (spel), vilka anspelar på flamencons mellanspel på gitarr, och cante-avsnitt (sång), som hänvisar till flamencons kraftigt expressiva sångstil. I toque-avsnitten kan gitarreffekterna förstärkas genom hanteringen av de så kallade rasgueado-figurerna (en gitarrfiguration), samt genom att visa upp harmoniska likheter, som orgelpunkter och staplade kvarter. I cante-avsnitten kan cante jondons (en sångstil inom flamencon) uttrycksfullhet närmas genom rytmisk frihet och ett varierat samspel mellan artikulation och pedalisering. En viktig slutsats är hur El Puerto inte tycks relatera till någon specifik förutbestämd flamencoform, något som kan tänkas förklaras med Albéniz förhållande till den sena alhambrismen, ett uttryck ur Michael Christoforidis Manuel de Falla and Visions of Spanish Music, och dess höga nivå av abstraktion. Detta arbete utfördes parallellt med instuderingen av Iberia, bok 1, inför examenskonsert som ägde rum den 20:e maj 2022, och från vilken en inspelning bifogas med arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)