De osynliga äldre : Boendechefers framställningar om HBT och HBT-personer inom särskilt boende för äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Sociologiska institutionen

Sammanfattning: I det vardagliga livet normala samspel förutses individer leva som en heterosexuell individ. Filosofiska satser från tidigare forskning visar att heteronormen även kan verka inom svensk och västerländsk vård och omsorg. Syfte med den här studien är att undersöka hur frågor kring HBT och HBT-personer framställs av boendechefer inom särskilt boende för äldre i en medelstor kommun samt undersöka på vilket sätt verksamheten arbetar med dessa frågor. Genom fem semistrukturerade intervjuer på boendechefer framgick det att samtliga delade uppfattningen om alla individers lika värde. HBT-ämnet framgick dock vara osynligt i äldreverksamheten då ämnet var lågt prioriterat och inga diskussioner fördes i verksamheten, vare sig på boendet eller från högre befattningar. Ingen utbildning eller information ansågs ha givits till de anställda och det ansågs heller inte av majoriteten som nödvändigt då de uppfattade att de inte hade personer på boendet som var HBT. Slutligen framgick det att boendecheferna såg ljusare på framtiden för HBT-personer, då den yngre generationen skulle vara mer öppen och fri för andra sexuella läggningar än hetero, men att utbildning då skulle vara mer viktigt för personal än idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)