Kunskapssynen i styrdokumenten -Utveckling i styrdokumenten över tid, Lgr 69 till Lgr 11

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Amanda Borgström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt utifrån Lgr 69 och Lgr 11 undersöka de samhällsorienterade ämnenas utveckling i styrdokumenten över tid. Undersökningens fokus kommer ligga på att jämföra syfte och centralt innehåll mellan de båda läroplanerna utifrån frågorna: Vilka likheter samt skillnader finns mellan läroplanerna? Och är synen på kunskap den samma eller har kunskapssynen ändrat sig? Materialet som används i denna uppsats är läroplanen för grundskola Lgr 69 och Lgr 11. Vilket jag har valt att jämföra eftersom jag vill ha ett så brett tidsspann som möjligt, detta för att jag är intresserad av vad som har förändrats eller inte förändrats över tid. Materialet har analyserats utifrån begreppen innehållsorienterad- och resultatorienterad läroplan, systematisk syn, existentialistiskt perspektiv, radikala läroplansfilosofin och deliberativa läroplansfilosofin. För att sedan jämföras och besvara mina frågeställningar. Huvudsakligen innehåller både Lgr 69 och Lgr 11 systematisk, existentialistisk, radikal och deliberativ kunskapssyn. Men skillnaden som framstår är att Lgr 69 är mer inriktad mot systematisk syn medan Lgr 11 är mer inriktad mot existentialistiskt perspektiv. Vilket visar att innehållet i Lgr 69 har blivit omformulerat och anpassat efter dagens samhälle. Även om Lgr 11s centrala innehåll är formulerade på ett sätt som får de att låta som det systematiska synsättet. Detta betyder inte att Lgr 11 är inriktad mot ett systematiskt synsätt utan för att kunna avgöra om vad för kunskapssyn en läroplan har behöver hela läroplanen analyseras som en helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)