Patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Charlotta Persson; Najafi Mithra; [2020]

Nyckelord: Bensår; Hälsa; Patient; Upplevelse;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Svårläkta bensår är ett globalt hälso- och sjukvårdsproblem. Svårläkta bensår definieras som sår som inte läker inom sex veckor och är lokaliserat mellan knä och malleolen. Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår. Patienter med svårläkta bensår uppger en sämre livskvalitet än patienter utan bensår. För att patienter ska uppnå god hälsa är det viktigt att distriktssköterskan har en förståelse för hur patienterna upplever sin situation för att minska lidandet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår.Metod: Studien grundar sig på en allmän litteraturöversikt där 14 kvalitativa artiklar valdes ut. SBU:s mall för kvalitativ forskningsmetodik användes för att kvalitetsgranska artiklarna. Resultatet baserades på innehållsanalysen. Resultat: Resultatet av litteraturöversikt visade följande teman; fysisk påverkan, en prövande vardag och emotionell påverkan. Smärta var det svåraste symtomet av svårläkta bensår och det orsakade sömnsvårigheter. Lukten från bensår bidrog social isolering. Patienterna upplevde ofta psykiska besvär så som depression och självmordstankar. Relationen till vårdpersonal var viktig för patienterna, då de ingav kunskap och stöd. Några patienter hade hopp om framtiden och att bensåret skulle läka.Slutsats: Litteraturöversikten visar att svårläkta bensår påverkar patientens liv negativt. Patienterna uppgav att relationen till distriktssköterskan var viktig. Genom att ha förståelse för patienter som lever med svårläkta bensår kan distriktssköterskan medverka till att ge bättre vård och därmed minska det fysiska och psykiska lidandet för patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)