Sökning: "Najafi Mithra"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Najafi Mithra.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Persson; Najafi Mithra; [2020]
  Nyckelord :Bensår; Hälsa; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Svårläkta bensår är ett globalt hälso- och sjukvårdsproblem. Svårläkta bensår definieras som sår som inte läker inom sex veckor och är lokaliserat mellan knä och malleolen. Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår. LÄS MER

 2. 2. Effekter av omstrukturering i vården och hur det påverkar sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mithra Najafi; Fredrik Bäck; [2015]
  Nyckelord :Omorganisation; omstrukturering; sjuksköterska; vård; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omorganisationer sker ständigt inom vården för att förbättra, effektivisera och anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Sjuksköterskan som arbetar i denna turbulenta miljö har ett stort omvårdnadsansvar och har ofta hög arbetsbelastning. LÄS MER