"Det som gäller det är att skapa en relation..." - Förutsättningar för lärande och delaktighet gällande elever med ADHD-problematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats var att få fördjupad kunskap om hur några lärare skapar förutsättningar för delaktighet och lärande hos elever med ADHD-problematik samt specialpedagogens roll i ett sådant arbete. Vi ville, utifrån detta och med stöd av våra teoretiska utgångspunkter, diskutera hur elevers lärandemöjligheter även kan angå deras välbefinnande och det specialpedagogiska arbetet. Studien är utförd med en kvalitativ forskningsansats. I studien intervjuades 14 lärare och det var deras perspektiv som var det centrala. I studien beskriver lärarna sitt arbete och vilket specialpedagogiskt stöd de har erfarit samt vilket stöd de ansett sig ha behov av i arbetet med elever med ADHD-problematik. Resultaten i vår studie visade att lärarna hade en stor medvetenhet kring vilka behov dessa elever kan ha samt vilka förutsättningar som krävs för att skapa en god lärandesituation. De berättade att elevernas delaktighet hade en stor betydelse för en lyckad skolgång. De ansåg att välbefinnande var grundläggande och att de hade möjlighet att nå dit genom en god relation med eleverna. Lärarna i vår studie ansåg att specialpedagogens stöd är en av komponenterna till att kunna skapa bra förutsättningar för arbetet med elever med ADHD-problematik. Vi fick en inblick i några lärares dagliga arbete och en förståelse av vilken roll specialpedagogen kan ha i samarbetet med lärare i det främjande elevhälsoarbetet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)