Vätgasdrivet Elverk

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Jenny Öborn Sandström; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: År 2015 antog FN Agenda 2030 och fastställde 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av målen, mål 7, syftar till att främja hållbar energi för alla. Portabla elverk är viktiga energikällor när det inte är möjligt att ansluta till marknätet eller vid strömavbrott. Många av dagens portabla elverk har dock en negativ miljöpåverkan eftersom de drivs med fossila bränslen. I takt med klimatförändringarna och klimatpolitiska mål växer behovet av att utveckla mer miljövänliga alternativ. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett koncept för ett fossilfritt portabelt elverk. Arbetet har genomförts i tre faser: researchfasen även kallad förstudie, konceptgenereringsfasen och konceptutvecklingsfasen. Under Förstudien användes metoder för att undersöka marknaden, användare och användningsområden samt identifiera behov och funktioner. Arbetet i förstudien sammanställdes i en kravspecifikation. Under konceptgenereringsfasen togs olika idéer fram, olika tekniska lösningar undersöktes och tre koncept presenterades. Ett av dessa koncept arbetades vidare med i konceptutvecklingsfasen. I och med den korta arbetsperioden har fokus varit att presentera ett koncept och inte en färdig produkt. Konceptet riktar sig till företag och organisationer som är i behov av en tillfällig energikälla med hög kapacitet. Vissa avgränsningar har gjorts, ekonomisk analys, fördjupning i produktens komponenter, material och tillverkning finns inte med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)