Produktionsuppföljning : För att underlätta styrning i projekt samt ge återkoppling i form av produktionsdata till kalkylator

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: För att lära sig och förbättras är det viktigt att ta till vara på erhållna erfarenheter. Det är även  viktigt att genom rätt beslut driva projekt på ett lönsamt sätt. Vid företaget i fallstudien upplever kalkylatorerna att erfarenhetsåterföringen och uppföljningsarbetet har brister. Bakgrunden till examensarbetet är att kalkylatorerna vill få bättre återkoppling på sina kalkyler. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur uppföljningsarbetet fungerar och hur det kan förbättras vid företaget i fallstudien.   Examensarbetet har genomförts vid Peab Anläggning AB, Region Nord i Luleå. Empirin har till största del utförts genom 10st kvalitativa intervjuer med personal vid företaget men även utifrån deltagande observation vid några av företagets projekt. En uppföljningsmall har även konstruerats och utvärderats i företagets projekt.   Vid företaget i fallstudien är det ovanligt med återkoppling till kalkylatorn i form av nedskrivna produktionsdata. Det finns inget strukturerat sätt/hjälpmedel för att bedriva uppföljningsarbeten. Uppföljningar som görs vid företaget blir därför baserade på vad platschefen i projekten är intresserad av vilket resulterar i att nedskrivna produktionsdata sällan tas fram.   Det finns förbättringspotential för produktionsuppföljning och erfarenhetsåterföring. I detta examensarbete ges förslag på uppföljningsmall som underlättar en enkel och snabb produktionsuppföljning i projekten. Genom mallen fås erfarenhetsvärden i form av produktionsdata som genom återkoppling till kalkylavdelningen ger ett underlag och stöd i kalkyleringsprocessen. Förutom erfarenhetsvärden ger denna uppföljningsmall ett styrningsunderlag för platschefen i projektet där uppföljningen görs.   Det finns mycket kunskap och erfarenhet inom företaget och det finns mycket att vinna genom att ta vara på erfarenheter från genomförda projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)