Sökning: "projektstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet projektstyrning.

 1. 1. Vad kommer först – projektet eller pengarna? : En kvalitativ studie om relationen mellan budget, styrning och resultat i infrastrukturprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Jörnevik; [2022]
  Nyckelord :Project management; budget; project governance; infrastructure; Projektledning; budget; projektstyrning; infrastruktur;

  Sammanfattning : Infrastrukturprojekt står inför många utmaningar varav kostnadsuppskattning är en av dem. Det har i tidigare studier konstaterats att kostnadsöverskridanden är vanligt förekommande. Effekterna av felaktiga kostnadsberäkningar och tilldelning av ekonomiska medel har däremot inte belysts i lika stor utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på styrning inom byggbranschen : En intervjustudie om digitala verktyg

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Euström; Sajjad Ameen; [2022]
  Nyckelord :Construction industry; digitalization; mangement accounting; management control; project management; Byggbranschen; digitalisering; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; projektstyrning;

  Sammanfattning : Master thesis in the Business Administration and Economics Programme - Controller, School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, 4FE18E, spring 2022.   Title: The impact of digitalization on management in the construction industry - An interview study on digital tools   Authors: Filip Euström & Sajjad Ameen Supervisor: Kim Eriksson Examiner: Jan Alpenberg   Background: The construction industry is often referred to as a conservative industry where changes are both difficult to get through and take a long time. LÄS MER

 3. 3. Ett plus ett är lika med ett : En fallstudie om projektstyrningsmodeller inom ny produktutveckling

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Susanna Johansson; Paulina Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :NPD; project management; process development; construction vehicle industry; NPD; projektstyrning; processutveckling; entreprenadfordonsbranschen;

  Sammanfattning : Frågeställningar: F1: Vilka synergier existerar mellan processen för utförande av NPD och projektstyrning inom entreprenadfordonsbranschen i Sverige? F2: Vilka är utmaningarna i att integrera NPD processen med processen för projektstyrning?        Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka utförandet av NPD processen inom branschen entreprenadfordon i Sverige, detta för att finna synergier mellan denna process samt processen för projektstyrning.    Metod: Studiens forskningsansats är av abduktiv karaktär där forskningsdesignen är en fördjupad fallstudie tillsammans med en kvalitativ analysmetod. LÄS MER

 4. 4. Earned value management : En fallstudie om applicering och implementering av earned value management i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Alma Gustafsson; Johannes Hillström; [2021]
  Nyckelord :earned value management; project management; construction industry; implementation; change management; project; earned value management; projektstyrning; byggindustrin; implementering; förändringsarbete; projekt;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of this study is to increase the knowledge about how Earned Value Management can be used and be implemented for project management in the construction industry. In order to achieve the study’s purpose, two research questions has been formulated: [1] How can Earned Value Management be used for management of construction projects? [2] What is required to implement Earned Value Management in the construction industry? Method – The questions were answered with the help a case study where qualitative data was collected through interviews and a document study. LÄS MER

 5. 5. Game Over? : En kvalitativ undersökning gällande kommunikationsproblemmellan speldesigners och ljuddesigners

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Diego Chumpitaz Chavez; [2021]
  Nyckelord :Kunskap; tyst kunskap; disciplin; kommunikation; projektstyrning; speldesigner; ljuddesigner.;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att bidra med en förståelse kringpotentiella kommunikationsproblem under processen av ett spelskapande mellanspeldesigners och ljuddesigners. Detta fullföljdes genom kvalitativa djupintervjuer medhjälp av en halvstrukturerad metod och vissa tillägg av mina egna upplevelser, medandra ord en autoetnografi. LÄS MER