Sökning: "Projektresultat"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Projektresultat.

 1. 1. Social hållbarhet i detaljplaneskede och i genomförandeavtal : Regleringar av sociala värden genom metodverktyg, avtal och bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Lucas Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien granskar behovet av en konkretisering av begreppet social hållbarhet för att vägledning på strategisk nivå ska kunna genomföras. Vidare analyseras olika former av övergripande systematik som kan säkerställa ett likartat utfall gällande den sociala hållbarheten. LÄS MER

 2. 2. HÅLLBARA PROJEKTRESULTAT PÅ FOLKBIBLIOTEK : En fallstudie med fokus på faktorer som påverkar projekthållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Frizén Nordström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med syftet att bidra till en förståelse för vad som påverkar och främjar långsiktigheten av projektresultat inom bibliotekarieverksamhet undersöks i studien ett läsfrämjande projekt med fallstudie som metod. Fenomenet projekthållbarhet studeras med hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av faktorer som enligt tidigare forskning påverkar projekthållbarhet (Shediac-Rizkallah och Bone, 1998, Schreirer, 2005, Lodl och Stevens, 2002 och Sandin, 2011). LÄS MER

 3. 3. En “spretig koloss” under förändring : Kommuners komplexitet som en utmaning vid förändringsledning och faktorer som påverkar projektresultat vid implementering av en ny samarbetsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Arnryd; Ida Trosell; [2020]
  Nyckelord :offentlig sektor; förändringsledning; förändringsfaktorer; förändringsmotstånd; projektledning; implementering; samarbetsplattform;

  Sammanfattning : Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara en ledande nation i digitalisering. Enligt målen ska offentlig sektor effektiviseras med hjälp av digitala medel, vilket ställer krav på att stora och komplexa förändringsprojekt inom IT förverkligas för att skapa långsiktiga lösningar. LÄS MER

 4. 4. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Sammanfattning : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att lyckas? : En studie om projektmedlemmarnas upplevelser av framgångsfaktorer i projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elif Dogru; [2020]
  Nyckelord :project members; project; success factors; human factor; projektmedlemmar; projekt; framgångsfaktorer; mänskliga faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka projektmedlemmarnas upplevelser av framgångsfaktorer i projektet. En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio projektmedlemmar. LÄS MER