Kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocessen efter avskaffandet av revisionsplikten : Utifrån bank perspektiv gällande mindre bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Mattias Asfar; Norman Kaspo; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Den 1 november 2010 beslutade den svenska regeringen att avskaffa den obligatoriska revisionen för småföretag. Effekten av det effektiva ändringsförslaget framkallade några problematiska faktorer. I samband med avskaffandet av revisionsplikten har de mindre bolagen varit tvungna att strukturera om de finansiella underlagen för att optimera sina chanser till beviljad kredit. Betydelsen av förtroende mellan banken och företagen har visat sig vara viktig del vid ansökan av finansiella medel. Processen omfattar flera steg inklusive korrelationen mellan risk och förtroende. Syfte: Undersökningen granskar bankernas kreditbedömnings-och kreditbeviljningsprocess och hur dessa processer har påverkats efter avskaffandet av revisionsplikten, samt studera hur betydelsefull en auktoriserad revisor är för de mindre aktiebolagen. Metod: I syfte att besvara undersökningens frågeställning har studien använt sig utav ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer med en deduktiv ansats. Undersökningen har genomförts genom att intervjua tre olika kontorschefer hos storbankerna samt utgått från vetenskapligt ramverk för att tolka den insamlade empirin. Slutsats: Ett transparent och seriöst företag kan dra nyttan av att bibehålla trovärdigheten för det redovisade resultatet i kombination med ett starkt förtroende mellan parterna. En objektiv värdering av affärsrelationen är således ett viktigt steg i kreditbeviljningsprocessen. Banken måste garantera att företagets finansiella uppgifter är korrekta. Resultaten tyder på att en väsentlig och tillförlitlig affärsrelation ger en betydande trygghet för banken, där revisorns betydelse är tongivande men inte den viktigaste beståndsdelen i alla situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)