Viljan att bli chef : En kvalitativ studie om vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Ulrika Goucher; Camilla Wigren Nielsen; [2016]

Nyckelord: unga kvinnor; vilja; chef;

Sammanfattning:

Den här kvalitativa studien ämnar öka förståelsen för vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef. Kvinnligt chefskap har under den senaste tiden fått allt mer utrymme i diskussioner och i och med diskrimineringslagen är detta något som svenska företag aktivt måste jobba med för att skapa så jämställda arbetsplatser som möjligt. Förutom detta, så visar forskning även att det är ett lönsamhetsproblem då en jämställd arbetsplats ökar lönsamheten och mångfalden genererar även fler idéer och mer kompetens. Studier har visat att unga kvinnor inte vill bli chefer och att många kvinnliga chefer upplever diskriminering samt att de företagskulturer som finns inte främjar kvinnors vilja att bli chef. Utöver detta anser unga kvinnor att chefsrollen inte är förenlig med privatlivet. Vi anser att det är oroväckande och vill därför förstå vad som ligger till grund för detta. I och med att stort fokus har legat på de yttre barriärerna som hindrar kvinnor från att klättra i karriärstegen vill vi förstå om det egentligen finns andra orsaker.

Därför vill vi besvara vår primära frågeställning som lyder: Vad påverkar unga kvinnors vilja att bli chef?

Vidare vill vi även svara på vår sekundära frågeställning som lyder: Påverkar de yttre barriärerna på arbetsmarknaden unga kvinnors vilja att bli chef?

Tidigare forskning har visat att de flesta framtida cheferna befinner sig på civilingenjör- och civilekonomutbildningarna, därav ämnar vi förstå vad unga kvinnor inom dessa utbildningar har för tankar kring ämnet. I vår kvalitativa studie har tio studenter deltagit i intervjuer. Studien bidrar till ny teoretisk kunskap kring vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef och ser nya samband som tidigare forskning inte gjort. Den praktiska nyttan studien ger är handfasta rekommendationer till företag på vad de kan göra för att öka unga kvinnors vilja att bli chef vilket vi i sin tur tror kommer att gynna företagen.

Slutsatserna för denna studie visar att problemet inte alls förefaller ha att göra med att unga kvinnor inte vill bli chef. Vår studie visar indikationer till att viljan att bli chef härstammar från den inre motivationen som vidare främst verkar påverkas av föräldrar och de förebilder som finns i ens liv. Problemet verkar snarare vara att våra respondenter räknar upp väldigt många egenskaper som en chef ska besitta och att det kan verka omöjligt för en ung kvinna i starten av sin karriär att uppnå dessa. De yttre barriärer som tidigare forskning nämner har inte nämnts som ett stort problem för våra respondenter när de i framtiden ska in i arbetsmarknaden och göra karriär. Däremot ser vi att de är medvetna om de problem och stereotyper som föreligger och att de kan vara svåra att ändra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)