Kvinnorna och det lyckliga slutet : En genrestudie om romancelitteratur genom tre decennier

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Marina Brodin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:  Studien undersöker likheterna inom romance- genren och syftet med studien är att närmare studera den samt hur den har förändrats sedan 1990- talet och fram till i dag. Detta för att se hur väl kritiken av den och dess kritiserade likhet stämmer in på litteratur från flera olika decennier. Metoden är komparativ och en närläsning har gjorts av valda romaner med utgångspunkt i karaktärerna och hur de är framställda utefter givna kriterier för genren. Därefter har en jämförelse mellan de tre romanerna gjorts. Resultatet av studien visar att romanerna inom genren liknar varandra och uppfyller samma kriterier, men olikheterna är det som gör att varje roman har en egen berättelse och de berättelserna skiljer sig åt på ett markant sätt. Det som däremot sticker ut i resultatet är hur det givna slutet, som är det viktigaste i genren, gestaltas på olika sätt i romanerna ändå slutar det tillfredsställande. Nyckelord: romance, det lyckliga slutet, Barbara Cartland, Nora Roberts, Simona Ahrnstedt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)