Sökning: "Marie Kihlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Kihlberg.

  1. 1. Normbrytande beteende : en studie av uppfattningar och resonemang hos kuratorer på högstadieskolor

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Karin Kihlberg; Marie Carlsson; [2011]
    Nyckelord :Normbrytande beteende; anmälan; skola; anmälningsplikt; elevhälsa;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate how staff at secondary schools are thinking and reasoning about notifications to social services based on norm breaking behaviors in students. To find this out five qualitative interviews has been made with counselors in two public schools and three private schools in Örebro län. LÄS MER