Små bidrag till en hållbar utveckling : En studie av hållbarhet och ekonomistyrning i småföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: För att skapa en hållbar utveckling behöver alla aktörer i samhället arbeta tillsammans. Ekonomistyrning kan hjälpa företag att mäta och följa upp prestationer i syfte att kontrollera att de når uppsatta mål. Hållbarhet kan definieras på olika sätt, vilket kan försvåra arbetet med styrning av hållbarhet i företag. Tidigare forskning har nästan enbart fokuserat på stora företag trots att majoriteten av alla företag i EU är små och medelstora företag. Därför är syftet med denna studie att undersöka hur småföretag arbetar med hållbarhet och vilken roll ekonomistyrning har i detta arbete. Då det finns en begränsad mängd forskning om småföretag och hållbarhet syftar även studien till att bidra med nya insikter om hur småföretag kan gå tillväga för att bli mer hållbara, samt vilka hinder de möter under arbetet med hållbarhet. Till studien genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med småföretag i syfte att undersöka hur småföretag arbetar med ekonomistyrning för att uppnå långsiktiga hållbarhetsmål. De fyra fallföretagen arbetar med hållbarhet, har maximalt 50 anställda och verkar inom olika branscher. Med grund i Malmi och Browns (2008) modell för Management Control Systems identifierades och analyserades vilka styrsystem som förekommer vid arbete med hållbarhet i småföretag. Studien visar att småföretag saknar tillräckliga resurser för att kunna göra ett formellt och systematiskt styrningsarbete. Detta är en av anledningarna till att småföretag väljer att arbeta löpande med hållbarhet. Många småföretag har endast en ägare eller är familjeägda, vilket gör att ägarens definition till hållbarhet är avgörande för hur företaget arbetar med hållbarhet. Det är således även ägarens kompetens som påverkar graden av formaliserade ekonomistyrningssystem i företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)