Sökning: "Alice Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Alice Johansson.

 1. 1. Små bidrag till en hållbar utveckling : En studie av hållbarhet och ekonomistyrning i småföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Johansson; Emma Willart; [2019]
  Nyckelord :Management Control Systems; Sustainability; Small businesses; Ekonomistyrning; Hållbarhet; Småföretag; Management Control System;

  Sammanfattning : För att skapa en hållbar utveckling behöver alla aktörer i samhället arbeta tillsammans. Ekonomistyrning kan hjälpa företag att mäta och följa upp prestationer i syfte att kontrollera att de når uppsatta mål. Hållbarhet kan definieras på olika sätt, vilket kan försvåra arbetet med styrning av hållbarhet i företag. LÄS MER

 2. 2. Uppmålade emissionsmotiv – enbart ett medel eller också ett mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Carlson; Emilia Johansson; Astrid Kållberg; [2019]
  Nyckelord :Nyemission; Motiv; Kapitalanvändning; BHAR; Multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om de emitterande bolagens efterföljande avkastning har ett samband med det tillförda kapitalets angivna och faktiska användning på den svenska aktiemarknaden. Den långsiktiga eventstudien har genomförts med en kvantitativ metod och ett deduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. INFLUENCERS - DEN NYA MARKNADSFÖRINGSKANALEN? : En kvalitativ studie om huruvida unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser påverkas av att influencers rekommenderar produkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Lindqvist Nordberg; Alice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; rekommendationer; kommunikation;

  Sammanfattning : The research area of ​​the essay highlights the development of digital media and its importance for consumers today. Furthermore, the communication has been through a change and it is now possible for everyone to spread information and communicate with people in an easy way through social media. LÄS MER

 4. 4. Diabetes mellitus hos katt : en studie om djurägares svårigheter vid blodglukosmätning och insulinbehandling i hemmet, deras upplevda stöd i diabetesfrågor och djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Thérese Johansson; Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; djursjukskötare; övervakning; blodglukosmätning; insulin; behandling; stöd;

  Sammanfattning : Behandling med insulin och övervakning av blodglukos är idag vardag för många djurägare till katter med diagnosen diabetes mellitus. I denna text benämns diabetes mellitus med förkortningen DM. Denna uppsats inleds med en bakgrund om DM för att läsaren ska få en helhetsförståelse av sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. LÄS MER