Is the media just a copycat or a watchdog?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Nyckelord: Media, väktare, vakthund, informationsförmedlare, tystnad Studiens syfte: Syftet med studien är att utvärdera hur väl media uppfyller sin roll som väktare i sin vardagliga rapportering i Sverige. För att ta reda på detta undersöks även om det skiljer sig mellan affärspress och annan media, samt vad det innebär för medias väktarroll när de inte rapporterar alls. Frågeställningar: Vi har formulerat en huvudfrågeställning: Hur väl uppfyller media sin roll som väktare i sin vardagliga rapportering om företag? Följt av två underfrågeställningar: Är affärspress bättre väktare än annan media? samt om och varför är media tysta i sin rapportering? Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket utgår från principal-agentproblematiken och väktarteorin som förklarar medias väktarroll utifrån begreppen vakthund och informationsförmedlare. Ramverket innefattar även olika teoretiska perspektiv för tystnad samt media agendasättande teorin. Metod: För att undersöka ämnet har vi valt att studera artiklar om företag från fastighetsbranschen, detaljhandelsbranschen och bank- och finansbranschen. Via databasen mediearkivet hämtades artiklar från SvD, Di och branschtidningar från respektive bransch. Genom en konventionell innehållsanalys kategoriserades sedan artiklarna i tre olika kategoriseringsscheman för att besvara vad, varför och hur väl tidningarna och tidskrifterna rapporterar. Vi mäter även medias tystnad genom att jämföra med företagens pressmeddelanden. Resultat: Resultatet visar att det sammantaget finns en spridning av ämnen som tidningarna och tidskrifterna rapporterar om. Gällande hur väl media rapporterar visade resultatet att artiklarna främst innefattar enbart företagsinformation, utan någon granskning. Det främst förekommande syftet var informationssyfte. Vi har även genomfört statistiska tester som har visat att resultatet är signifikant för branscherna. Slutsats: Studiens analys kan sammanfattas i slutsatserna att affärspress inte alltid är mer benägna att vara bättre väktare än annan media, samt att medias tystnad antingen kan bero på våra valda företags storlek, beroendeförhållande till företagen eller att de inte vill gå emot allmänhetens åsikt. Till sist dras slutsatsen att media är dåliga väktare eftersom de främst agerat informationsförmedlare och därmed misslyckas med att uppfylla sin roll som vakthund i den vardagliga rapporteringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)