Sökning: "Rebecka Mjösberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Mjösberg.

  1. 1. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
    Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

    Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER