Framgångsfaktorer för ett lyckat samverkansprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

Sammanfattning: En kartläggning av brister inom byggsektorn har utförts av Boverket på uppdrag av regeringen där det har framkommit att det många gånger är bristen på kompetens, resurser och motivation som leder till brister i byggnationen. Boverket menar även att det krävs en välfungerande samverkan mellan aktörer för att få ett lyckat resultat. Där kommer arbetssättet samverkan in som bygger på att den samlade kompetensen ska tas tillvara redan från uppstarten av projektet. Erfarenheten av samverkan är dock idag ganska låg inom byggbranschen. Kanske kan mer kunskap om arbetssättet istället främja fler lyckade projekt? Fem framgångsfaktorer har framtagits utifrån analysen mellan litteraturstudien och intervjuerna. Respondenterna valde de fem viktigaste faktorerna utifrån ett antal alternativ, vilka stämde överens med litteraturstudiens resultat. Dessa faktorer bör genomsyra ett samverkansprojekt: samsyn och gemensamma mål, alla är delaktiga, öppenhet och ärlighet, engagemang samt öppen ekonomi. Komplexa projekt är mest lämpliga att genomföras med samverkan eftersom hela organisationen kompetens nyttjas under hela projektet. Den mest fördelaktiga entreprenadformen för att nyttja entreprenörens kompetens under projekteringen är totalentreprenad. Valet av ersättningsform beror på projektets förutsättningar men respondenternas erfarenheter bedömer att löpande räkning mot en riktkostnad är mest lämplig. Ramverk som kan användas som stöd under ett samverkansprojekt är branschorganisationens Byggherrarnas checklista samt mallkontrakt och ISOstandarden 44001 som tillämpas vid samverkansarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)