Socialarbetares upplevda kompetens i arbete med ungdomar som säljer sexuella tjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Syftet med den aktuella studien är att undersöka socialarbetares attityder, erfarenheter och kompetens i arbetet med pojkar, flickor och icke-binära, under 18 år, som säljer sexuella tjänster. Studien ämnar också undersöka hur bekväma socialarbetarna är att arbeta med frågan. Studien har bedrivits genom en kvantitativ webbenkät där socialarbetare, vilka är medlemmar i en Facebook-grupp för socionomer, fått möjligheten att besvara frågor angående ämnet ungdomar som säljer sexuella tjänster.  Resultaten av enkäten har sedan testats statistiskt och analyserats mot tidigare forskning kring ungdomar som säljer sexuella tjänster samt ett strukturellt organisationsperspektiv. Ungdomar som säljer sexuella tjänster visas utsättas för stora risker och dåligt psykiskt mående både under- och efter erfarenheten av att sälja sexuella tjänster. Resultaten tyder på att bekvämlighet i samtal om ungas sexuella hälsa är det som i högst grad påverkar hur säkra socialarbetare känner sig på hur de ska agera när de möter unga som säljer sexuella tjänster. Samtidigt som konsensus råder om att socionomutbildningar över lag inte prioriterar ämnet under programmens gång. Resultaten visar att respondenterna har högre grad av misstankar kring flickor, än pojkar och icke-binära, som säljer sexuella tjänster, trots att tidigare undersökningar visar att procenten pojkar som säljer sexuella tjänster är något högre än gruppen flickor. Majoriteten av respondenterna anger även att de inte känner till att deras arbetsplats har några rutiner kring ungdomar som säljer sexuella tjänster, samt att det råder varians kring hur säkra respondenterna känner sig kring att arbeta med frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)