Sveriges försvarspolicy i förändring : En analys av 1996 & 2020 års försvarsbeslut med ACF

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Denna uppsats har studerat två propositioner kopplade till det svenska försvaret. Syftet med uppsatsen är att studera två stora försvarsbeslut, ett från 1996 och ett från 2020, för att uppnå en fördjupad förståelse för de politiska motiven till att det skedde så stora förändringar inom försvarspolitiken på relativt kort tid. Advocacy Coalition Framework är det teoretiska ramverket som används i denna uppsats, hela ramverket har inte använts utan delar av det, det är främst externa faktorer, aktörer, idéer och secondary beliefs som har använts. Metoden som uppsatsen bygger på är en kvalitativ innehållsanalys och idéanalys. Det uppsatsen kom fram till är att externa faktorer har en stor koppling till varför försvarsbesluten ser ut som de gör, vilket påverkar hur organisationen ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)