Närståendes upplevelser av att vara närvarande då allvarligt sjuka patienter vårdas av ambulans- och akutsjuksköterskor – En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Inom den Prehospital vården och akutvården sker omhändertagandet av patienter alltid snabbt samt på väldigt kort tid varför det är svårt för ambulans- och akutsjuksköterskor att både ta hand om patienten och patientens närståendes behov. Då patienten bör prioriteras i första hand kan närstående få en negativ upplevelse i mötet med vårdpersonalen. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser hos närstående när allvarlig sjuka patienter vårdas av ambulans och akuts sjuksköterska. Metod: En systematisk litteraturstudie baserat på nio kvalitativa studier som sammanställts i en metasyntes där andra nivåns tema identifierades, tolkades och syntetiserades till tredje nivåns tema Närstående som en nöjd deltagare. Resultat: Sammanfattningsvis visade resultatet att information till närstående bidrar till trygghet i osäkerheten. En känsla av hjälplöshet och ensamhet upplevdes när närstående inte fick den information de sökte gällande patientens tillstånd i ambulansen och på akuten, dock närstående kände rädsla och vågade inte fråga sjuksköterskor i tron att de besvärade dem. Konklusion: Resultatet visade att närstående hade både negativa och positiva erfarenheter vid vårdandet av den kritiska patienten, närstående behöver relativt mycket information för att kunna känna sig trygga samt poängterade vikten av att involveras i patientens omvårdnadsprocess som kunde bidra till att närstående inte kände sig ensamma eftersom de ibland glöms bort när allvarlig sjuka patienter vårdas av ambulans och akutsjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)