Nyttjandet av solceller under byggskedet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Detta examensarbete genomförs som ett avslutande moment för högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi – affärsingenjör – byggteknik på högskolan i Borås. Syftet med arbetet är att kartlägga möjligheter att använda solceller under byggskedet. Med avseende på rådande situation vad gäller klimatpåverkan från byggbranschen skall det undersökas huruvida solceller kan användas som ett komplement till den traditionellt inköpta elen. Förhoppningen med detta arbete är att bidra till en energieffektivisering av byggbranschen vilket innebär bland annat att minska på fossila bränslen och ersätta dessa med alternativa bränslen samt genom elektrifiering och biodrivmedel. Bygg- och fastighetssektorn stod för hela 34 procent av Sveriges totala energianvändning år 2020, där produktionen har en stor påverkan på klimatet. Energiåtgången är nästintill lika hög som driftsperioden på 50 år för ett nybyggt flerbostadshus. Elanvändningen under produktionsskedet har ökat från 803 GWh till 1 637 GWh år 2005 till 2021. El och diesel är de vanligaste energislagen på en byggarbetsplats och står tillsammans för omkring 89 procent. Under de senaste åren har tekniken kring solceller utvecklats och priset har sjunkit vilket i sin tur ökat tillgängligheten. Dessutom har införandet av ett statligt stöd även bidragit till den ökningen. För att besvara syftet med detta examensarbete utfördes en fallstudie med kvalitativ ansats samt semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats. Totalt genomfördes elva intervjuer med olika verksamma aktörer inom byggbranschen med fokus på acceptansen av solceller. Fallstudien utfördes genom datainsamling om elanvändningen från projekt X och därefter har en simulering genomförts för att undersöka hur elanvändningen skulle förändras om solceller infördes, samt om det skulle visa sig bli lönsamt. Samtliga respondenter var positiva till att implementera solceller som ett komplement under byggskedet för att åstadkomma en klimatneutral arbetsplats, samt att det finns stor potential för innovation och konkurrenskraft då företag kan vinna projekt genom klimatsmart tänk. De mest omfattande hinder anses vara platsbrist på byggarbetsplatsen, solcellernas ömtålighet samt bristande mobilitet. Placering av solceller visade sig vara mest optimalt på bodetableringstaken med avseende på återbetalningstiden och ROI (return on investment).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)