Aktieägarvärde som funktion av strategier - Avknoppning, fusion samt uppköp

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SammanfattningExamensarbete i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Industriell och Finansiell Ekonomi, Magisteruppsats, Ht-02.Författare: Jimmy Bengtsson & K-G HårdstedtHandledare: Anders AxvärnTitel: Aktieägarvärde som funktion av strategier – Avknoppning, fusion samt uppköpProblemformulering: Strategier såsom sammanslagning och fokusering används ofta av företag som befinner sig i en förändringsfas, men frågan är om dessa strategier alltid ett självklart val vad gäller att skapa aktieägarvärde. Är det alltid som dessa används på ett ekonomiskt försvarbart sätt eller är det mest traditionen av användandet av strategierna som föranleder implementering? Diskussionen leder fram till följande problemformulering: Har strategierna avknoppning, fusion samt uppköp varit ekonomiskt försvarbara, för ett antal företag, utifrån perspektivet att aktieägarvärde är det enda av betydelse för ett företag?Syfte: Syftet med studien är att för ett antal företag analysera hur implementering av strategierna sammanslagning samt fokusering utfallit, med fokus på aktieägarvärde. Metod: De företags aktier vi undersöker ska jämföras med ett index för att se om aktierna (efter riskjustering) har presterat på ett annat sätt än index. Då resultatet påverkas av hur betavärdet (riskjusteringen) använts, har vi valt att göra två olika beräkningar. Statistiska metoder såsom signifikanstest och Cusum test används tillika. Vårt urval kommer att begränsas till fem företag för varje strategi, i den mån det är möjligt. För att tillfredsställa det informationsbehov som föreligger i vår studie kommer en mängd sekundärdata att användas. Slutsatser: De olika strategierna förefaller inte skilja sig åt vad gäller utfallen i vår undersökning. I princip handlar det om att hälften av de undersökta företagen uppvisar positiva resultat. Det finns även en del resultat som ej varit samstämmiga ur förklaringssynpunkt. Dessa har varken tolkats som negativa eller positiva utan kan sägas vara osäkra resultat. Vi kan med stöd av vår undersökning säga att användandet av, de av oss belysta, strategierna inte alltid kan ses som ekonomiskt försvarbara ur ett aktieägarperspektiv eftersom de i många fall inte skapar något mervärde för aktieägarna.Förslag till vidare forskning: Från början hade vi som avsikt att även undersöka företag som har förändrat sin verksamhet från att följa andra företag till att leda utvecklingen med innovation som ledstjärna. Vi insåg relativt snabbt att begreppet innovation var svårdefinierat och att en undersökning av enbart denna strategi utan problem skulle kunna resultera i en helt egen studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)