Orsakar börsintroduktioner oväntade kursrörelser hos rivaler? : En studie om hur börsintroduktioner påverkar rivalers kursrörelser i Norden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Börsintroduktioner är ett välstuderat ämne där tidigare forskning i huvudsak har fokuserat pådet emitterande företagets påföljder snarare än vilka konsekvenser det medför för företagtillhörande samma bransch. Tidigare studier har funnit att börsintroduktioner ger upphov tillnegativa kursrörelser hos konkurrerande bolag. Syftet med denna studie är att undersöka hurbörsintroduktioner påverkar aktiekursen på företag inom samma bransch i Sverige, Finland, Danmark och Island. Studien genomförs genom en eventstudie och en multipel linjärregressionsanalys. Resultatet från undersökningen påvisar att effekten av börsintroduktionerpå företag inom samma bransch är som mest påtaglig på börsintroduktionsdagen. Slutsatsenindikerar i enlighet med tidigare studier att en negativ konkurrenseffekt på konkurrerandeföretags aktiekurs åsamkas till följd av börsintroduktioner i Sverige, Finland, Danmark och Island.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)