Sökning: "handlingsmöjlighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet handlingsmöjlighet.

 1. 1. Handlingsutrymme vid utmanande beteende på LSS-boende - personalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna sjöberg; [2016]
  Nyckelord :utmanande beteende; Handlingsutrymme; LSS; LSS-boende; stödpersonal; funktionsnedsättning; challenging behaviour; special needs; handlingsmöjlighet; moraliskt projekt; kvalitativ; vinjett; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på boende enligt LSS upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till utmanande beteende. Samt att undersöka vad det är som styr personalens handlande vid olika situationer. Studien belyser stödpersonal på LSS-boendes komplexa yrkesroll. LÄS MER

 2. 2. Skriftlig reflektion vid konstnärlig gestaltning : En studie ev elevers erfarenheter på gymnasieskolans Estetiska prgram Bild och Formgivning

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Karin Bernerstedt; [2011]
  Nyckelord :Bildpedagogik; skriftlig reflektion; konstnärlig gestaltning; Estetiska programmet Bild och Formgivning; ömsesidig lärogemenskap.;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna studie är att undersöka hur några elever, efter avslutade studier på Estetiska Programmet Bild och formgivning, ser på att ha arbetat med skriftlig reflektion i samband med konstnärlig gestaltning. Uppsatsen har sin utgångspunkt i begreppet reflektion samt hur reflektion kan relateras till upplevelsen av lärande och därmed indirekt också till en känsla av mening för eleven. LÄS MER

 3. 3. Intern marknadsföring - en studie utifrån den kundnära personalens behov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Claudia Chafchak; Johanna Nilsson; Jessica Nilsson; [2008]
  Nyckelord :kundnära personal; servicemötet; intern marknadsföring; motivation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att utifrån den kundnära personalens perspektiv undersöka och analysera vilka behov de har för att kunna ge god service till företagets kunder samt att ta reda på hur den interna marknadsföringen kan formas för att utgöra ett stöd åt den kundnära personalen. Vår frågeställning är; Vad uppfattar kundnära personal som centralt i den interna marknadsföringen för att den ska fungera som ett stöd i deras dagliga arbete med att tillhandahålla kunder en god service? Vi har kommit fram till att det finns ett behov i att utveckla strategier inom IM utifrån den kundnära personalens perspektiv. LÄS MER