Sökning: "educator"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet educator.

 1. 1. Framgångsfaktorer som bidrar till optimering av det specialpedagogiska arbetets innehåll och utformning : En enkätstudie har besvarats av rektorer, lärare och specialpedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Minamizen; [2018]
  Nyckelord :skolutveckling; ledarskap; lärare; rektorer; specialpedagogisk forskning; specialpedagogens yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie har sin start då utbildningen till specialpedagog påbörjades på Högskolan i Kristianstad. Redan under den första terminen blir det specialpedagogiska uppdragets komplexitet tydligt och vilken påverkan interaktionen mellan rektorer, lärare och specialpedagoger har på utformningen och innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers strategier för och erfarenheter av anknytning inom förskolans verksamhet : - En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Mikkola; Emma Sandblom; [2018]
  Nyckelord :Attachment; Early Childhood Education; Educator; Attachment Patterns; Affectionate;

  Sammanfattning : In this thesis, semi structured interviews and observations have been performed in order to offer and acknowledge pedagogical strategies and in which situations these become visible. Attachment patterns and foremost how educators relate and handle these patterns to reach an affectionate behavior has been the aim for this study. LÄS MER

 3. 3. Den Blomstertid nu kommer : En essä om hur jag som pedagog kan bryta gamla traditioner för att motverka utanförskap i min undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marianne Ndiaye; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims at investigating how, as a teacher, I can break old patterns and traditions to help all pupils feel like a meaningful part of the context of my teaching. The essay has its starting point in two events that I have been involved in and these two stories deal with the same type of dilemma: that, as an educator, I experience an uncertainty about how students' cultural differences should be given space in teaching in a way that all students feel included and seen. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer i undervisningspraktiken : Elevers, specialpedagog och speciallärares upplevelser av framgångsrikt stöd för elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Åkerberg; [2018]
  Nyckelord :Success factors; phenomenology; reading and writing difficulties; dyslexia; pupils experiences; special educators experiences; special needs teachers experiences; elementary school; high school; support; methods; teaching; tools; strategies; motivation; self-determination; important people; framgångsfaktorer; läs- och skrivsvårigheter; fenomenologi; elevers upplevelser; specialpedagogs upplevelser; speciallärares upplevelser; dyslexi; grundskola; högstadium; stöd; metoder; undervisning; verktyg; strategier; motivation; självbestämmande; betydelsefulla personer;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet med verifierade läs- och skrivsvårigheter, samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. Undersökningen utgår från en fenomenologisk teori och metod, vilket innebär att det är elevers, specialpedagogs och speciallärares upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer som fokuseras. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande socialt arbete : Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Marie Bergquist; Anne Petrilä Ekholm; [2018]
  Nyckelord :latitude; special educator; special teacher; competence; adjustment; prevent; exclusion; Handlingsutrymme; specialpedagog; speciallärare; kompetens; anpassning; förebygga; utanförskap;

  Sammanfattning : Samhället utmanas idag av många svårlösta problem som bland annat hur vi ska klara vård och omsorg samt den arbetslöshet som gör det svårt för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Ansvaret för insatser på välfärdsområdet vilar på landsting och kommuner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet educator.

Din email-adress: