Sökning: "educator"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet educator.

 1. 1. Förebyggande socialt arbete : Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Marie Bergquist; Anne Petrilä Ekholm; [2018]
  Nyckelord :latitude; special educator; special teacher; competence; adjustment; prevent; exclusion; Handlingsutrymme; specialpedagog; speciallärare; kompetens; anpassning; förebygga; utanförskap;

  Sammanfattning : Samhället utmanas idag av många svårlösta problem som bland annat hur vi ska klara vård och omsorg samt den arbetslöshet som gör det svårt för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Ansvaret för insatser på välfärdsområdet vilar på landsting och kommuner. LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihetens gräns i skolan : Samhällskunskapslärares förhållningssätttill yttrandefriheten och dess gräns i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joacim Ek; [2018]
  Nyckelord :Yttrandefrihet; gränser; situationsbetingad; strategier; sanning; tolerans; kränkning; det gemensammas bäst;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to analyze how civics teachers relate to freedom of speech in their classrooms. To examine this I want to study following questions a) What arguments for and against freedom of speech in the classroom do the teachers use? b) What strategies do the teachers use in class discussions to not risk result into conflicts or violating expressions? To analyze this, I have used a qualitative method in terms of interviews with six different teachers from both primary schools and secondary high schools. LÄS MER

 3. 3. Normer för barns användande av förskolans material i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Cornelia Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :norms; play; preschool; material; space; environment; location; rules; educator; preschool pedagogues; power; boundaries; preschool teacher; normer; lek; förskolan; material; rum; miljö; placering; regler; pedagog; makt; gränser; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra och beskriva förskollärares normer för barns användande av förskolans material i leken. De frågeställningar som har legat till grund för undersökningen har varit Vilka uppfattningar har förskollärare om barns användande av förskolans material i leken? Finns det regler för var och hur barnen får använda förskolans material i leken? och Finns det bestämda platser för var förskollärare anser att barnen bör leka med materialet? I denna studie har en kvalitativ metod samt tematisk analys använts. LÄS MER

 4. 4. Rörelseaktiviteter och barns koncentrationsförmåga : Pedagogers upplevda samband mellan barns koncentrationsförmåga och fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Sanhueza; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : en kvalitativ studie om pedagogers uppfattning av undervisningsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Hörnquist; Johanna Hagström; [2018]
  Nyckelord :Teaching; play and learning; development; educator; curriculum; preschool; Undervisning; lek och lärande; utveckling; pedagoger; läroplan och förskola;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar undervisningsbegreppet. Via våra frågeställningar vill vi vidare ta reda på hur pedagogerna uppfattar undervisningsbegreppet i förhållande till sitt uppdrag formulerat i läroplanen och hur de tillämpas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet educator.

Din email-adress: