Sökning: "recreation center"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden recreation center.

 1. 1. Fritidslärares arbete med digitala verktyg : Hur fritidslärare kan använda digitala verktyg på fritidshemmet för att främja fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karl Winninge; Philip Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; Fysisk Aktivitet; Fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att ge ökad och fördjupad kunskap kring hur fritidslärare anser att fritidshemmet kan öka den fysiska aktiveten genom digitala verktyg. Detta undersöks genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex fritidslärare intervjuades, alla med varierande ålder och bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmet och en yrkesroll i förändring : En fenomenografisk studie om uppfattning av fritidslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elias Nygren; Maria Berglund Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Misslyckandets styrka : En essä om att utvecklas genom misslyckande som fritidslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ema Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Leisure-time centre; recess monitor; failure; identity; professional identity; Fritidshem; rastvakt; misslyckande; identitet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the only ones outside during recess with hundreds of students. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på fritidshem : En studie om fritidslärarens motivation och uppmuntran till fysisk aktivitet utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Haris Kolaric; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Fysisk aktivitet; Genusperspektiv; Stimulans; Fritidslärare; Motivation;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar fysisk aktivitet på fritidshemmet. Syftet är att undersöka hur fritidslärare anser sig motivera elever till fysisk aktivitet utifrån: styrda-, fria aktiviteter. Intresset handlar även om att undersöka hur fritidslärarnas uppfattningar ser ut ur ett genusperspektiv under fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i fritidshem : Hur uppfattar och beskriver lärare och elever undervisning i fritidshem?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lowisa Hanzén; [2018]
  Nyckelord :undervisning i fritidshem; fritidshemsundervisning; reflektion och delaktighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur lärare och elever uppfattaroch upplever undervisning i fritidshem, vilket besvarades genom följande forskningsfrågor: Hur uppfattar lärare i fritidshem arbetet med undervisning? Hur beskriver eleverna undervisning i fritidshem? Hur uppfattar och upplever lärare i fritidshem arbetet med att elever ska få möjlighet till reflektion samt känna delaktighet i undervisning?   Genom kvalitativ metod: semistrukturerade intervju och naturliga samtal i samband med observationer, samlades empiri in för att svara mot studiens syfte. Resultatet visar att lärarna anser att fritidshemmets undervisning i stor utsträckning påverkas av strukturella förutsättningar, exempelvis tid, storlek på elevgrupp, lokaler och personalresurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet recreation center.

Din email-adress: