Sökning: "Åsa Hulst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Hulst.

  1. 1. Språkets makt i förskolan : En litteraturstudie med fokus på pedagogers användning av språket som maktinstrument.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Åsa Hulst; Camilla Tell; [2015]
    Nyckelord :Normer och värden; maktutövning; förgivettaganden; språkliga handlingar; diskurs.;

    Sammanfattning : En litteraturstudie som analyserar och studerar artiklar, avhandlingar och antologier. Syftet är att undersöka vilken makt pedagoger har i användandet av språket i mötet med barnen, med fokus på vilken makt som synliggörs och hur den upprätthålls genom språket av pedagogerna i förskolans verksamhet. LÄS MER