Sökning: "Aleksi Wisth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aleksi Wisth.

  1. 1. Kränkningarnas komplexitet: Kränkningar från skolpersonal mot elever på tidig utvecklingsnivå ur ett personalperspektiv

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Aleksi Wisth; [2014]
    Nyckelord :empati; grundsärskola; gymnasiesärskola; kränkande behandling; känsla; tidig utvecklingsnivå; utvecklingsstörning;

    Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar problematiken kring kränkningar från skolpersonal mot elever på tidig utvecklingsnivå, en särskilt utsatt elevgrupp. Bakgrunden bygger på de lagar och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, m.fl. som styr skolans arbete med kränkande behandling. LÄS MER