Sökning: "Alexander Ytterberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Ytterberg.

  1. 1. Hemma bra, men borta bäst? : En kvalitativ studie om hur återvändare uppfattar hemkomsten efter utlandsstationering

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Svea Sigmond; Alexander Ytterberg; [2016]
    Nyckelord :Återinträde; utlandsarbete; KASAM; emotionell energi; omvänd kulturchock;

    Sammanfattning : I denna studie har det undersökts hur svenskar, som flyttat utomlands på grund av arbeteunder en bestämd tidsperiod (minst två år), har upplevt hur det är att återinträda i det svenskasamhället. Frågeställningarna i denna uppsats är: Hur upplever personer som har arbetatutomlands processen av att återintegreras i Sverige? Hur upplever personer bemötandet frånsocialt umgänge, familj och arbete? Vi har gjort åtta semistrukturerade intervjuer medpersoner som arbetar på tre olika svenska företag. LÄS MER