Sökning: "Alexandra Sahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Sahl.

  1. 1. Anknytning under inskolningsperioden : Pedagogens roll som kompletterande anknytningsperson

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Suzanna Lozano; Alexandra Sahl; [2019]
    Nyckelord :anknytning; trygg bas; trygghet; otrygghet;

    Sammanfattning : Bakgrund Barn behöver trygghet för att utvecklas och vilja vara delaktiga i förskolans aktiviteter. Vi har valt att undersöka hur pedagoger arbetar för att etablera trygghet och en anknytning med barn under inskolningsperioden. Vi har dessutom undersökt om det förs dokumentation eller uppföljningsarbete gällande barns anknytning. LÄS MER