Sökning: "Anders Eugen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Eugen.

  1. 1. Kungliga kulturstiftelser, mecenater, skatteregler och deras kulturpolitiska betydelse

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Charlotte Lewin; [2013]
    Nyckelord :Royal Foundations; Culture foundations; philanthropist and Swedish tax legislation;

    Sammanfattning : This essay is about the Swedish Royal Foundations and especially the culture foundations. The Swedish Royal Foundations in culture are four. I’ve also made a short background about Royal engagement through foundations in history. I’ve given examples on what Royals in Sweden have done in the past and what they do today. LÄS MER